Hal Kayıt Yazılımı

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik'in 42. maddesinde; bildirim yapıldıktan sonra, Hal Kayıt Sistemi (Sistem) tarafından bir künye oluşturulacağı belirtilmiştir. Bu künye, malın üretim yeri, cinsi, miktarı, üretici/işletme bilgileri, varsa sertifika bilgileri ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içermektedir. Ayrıca, her künyeye Sistem tarafından özgün bir künye numarası atanacağı ve bu numara ile Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgilerin, mal miktarına göre ilgililerce Sistem üzerinden belge veya barkodlu etiket olarak basılacağı belirtilmiştir.

21/09/2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4. maddesi ise künyelerin, Sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket formatında basılabileceğini belirtir. Tek bir mal için tekli künyeler, aynı araçla birden fazla mal taşınması halinde tekli ya da çoklu künyeler kullanılabilir. Kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar için ise etiket formatındaki künyeler basılacaktır.

Ürün Künyeleri ve Hal Kayıt Sistemi (HKS)

Künyelerin basımı ve kullanımı aşağıdaki hususlara uygun olmalıdır:

 1. Tekli ve/veya çoklu künyeler, bildirimi yapan kişilerce basılır.
 2. Toptancı halinde künyelerin kontrolü zorunludur. Künyesi bulunmayan malların çıkışına izin verilmez.
 3. Denetimler, Sistem üzerinden künye belgeleri, numaraları ve plaka veya belge numaralarının kontrolü ile yapılır. Perakende satış yerlerinde etiket formatındaki künyeler ibraz edilir.
 4. Künyeler aşağıdaki şekilde basılarak kullanılır:
  • Doğrudan üreticilerden satın alınan malları perakende satışa sunan kişilerce (market, manav, pazarcı), künyeler Sistem üzerinden basılır ve kullanılır.
  • Sisteme kayıtlı marketlerin aldığı malların tasnif ve ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine gönderilmesi halinde künyeler market tarafından basılır.
  • Sisteme kayıtlı pazarcılar, aldıkları malları perakende satış yerine gönderdiklerinde künyeler pazarcı tarafından basılır.
  • Depo/tasnif ve ambalajcı sıfatıyla Sisteme kayıtlı kişilere sevk edilen mallar için künyeler, bildirimi yapan kişilerce basılır ve kullanılır.
  • Sisteme kayıtlı perakendecilere yönelik bildirimlerde, tekli veya çoklu künyeler bildirimi yapan kişilerce, etiket formatındaki künyeler perakendeciler tarafından basılır.
  • Sisteme kayıtlı olmayan perakendecilere yönelik son tüketim yeri bildirimlerinde, etiket formatındaki künyeler bildirimi gerçekleştiren kişi tarafından basılarak teslim edilir.
  • Kendi tüketimleri veya sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanan son kullanıcılar için etiket formatında künye kullanılmaz.
 5. Toptancı hal içinde veya dışında yapılan denetimlerde bu Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde, 5957 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre işlem yapılır.
 6. Genelge hükümlerine uygun hareket etmeyen toptancı hallerine, 5957 sayılı Kanun'un 14. maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem tesis edilir.